Hållbarhet för oss 

På Detail Group har vi ett helhetsperspektiv när det kommer till hållbarhet, och vi arbetar med det utifrån flera olika parametrar. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är alla pusselbitar som behövs för att utveckla framtidens arkitektur. För oss är det viktigt att inte bara värna om hållbarhet i vårt eget arbete, utan även att hjälpa våra beställare att hitta lösningar för att optimera den miljömässiga, ekonomiska och sociala inverkan som vårt gemensamma projekt kommer att få. Vi på Detail Group är övertygade om att en mångfald av perspektiv är avgörande för att effektiv kunna analysera problem och hitta de bästa lösningarna. Våra anställda kommer från många olika bakgrunder, och vi uppmuntrar aktivt alla att dela med sig av sina erfarenheter och sina unika perspektiv i vårt dagliga arbete.

#morethanjustarchitects

KVALITET

 • Vi medverkar till en hållbar stadsutveckling, god arkitektur och kvalitet.
 • Vi utför uppdrag utifrån ställda kundkrav, tillämpliga lagar och föreskrifter.
 • Vi anger eventuella tillägg och avsteg frå ABK 09 i vår uppdragsbekräftelse.
 • Vi levererar uppdragen i utlovad tid och kvalitet.
 • Vi säkerställer att stämplade handlingar håller hög tydlighet, läsbarhet och redovisningskvalitet.
 • Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

MILJÖ

 • Vi arbetar enligt tillämpliga miljölagar och föreskrifter samt utifrån de globala målen för hållbar utveckling,
  med fokus på punkt nr 11, hållbara städer och samhällen.
 • Vi verkar för en hållbar stadsutveckling och utgår alltid från ett livscykelperspektiv i vår design.
 • Vi stödjer våra beställares miljöarbete genom att hitta lösningar för att optimera projektens
  miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan.
 • Vi uppmuntrar våra beställare och samarbetspartners att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Vi driver vårt arbete och vår arbetsplats resurssnålt, kretsloppsanpassat och med god arbetsmiljö.
 • I vår verksamhet är användning av tåg, kollektivtrafik och cykel i så stor utsträckning som möjligt uppmuntrad.
 • Vi engagerar alla medarbetare i miljöfrågor och arbetar med ständig förbättring av vårt miljöarbete.

JÄMSTÄLLDHET & JÄMLIKHET

 • Hos oss har alla medarbetare samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
 • Hos oss råder nolltolerans mot sexism, rasism och annan diskriminering.
 • Vi värdesätter mångfald och en jämn fördelning mellan könen, både hos medarbetare
  och på chefsposition. 
 • Vi utvärderar kontinuerligt arbetsplatsen för att uppnå jämställdhet och jämlikhet.
 • Hos oss är alla skikt av organisationen engagerade i arbetet med jämställdhet och
  jämlikhet i företaget. 
 • Vi utbildar kontinuerligt medarbetarna inom jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. 
 • Vi låter jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ta plats i de projekt vi arbetar med. 
 • Vi uppmuntrar våra beställare och samarbetspartners att själva aktivt arbeta med
  jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.
 • Vi ger aktivt plats åt marginaliserade grupper i projekt där medborgardialog förekommer.
 • Vi utvärderar och protokollför kontinuerligt kontorets jämställdhets- och jämlikhetsarbete.

Vårt Kontor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer