Detail Kontor

#morethanjustarchitects

Detail Group är ett tvärdisciplinärt arkitektkontor verksamt inom hållbar stadsutveckling och arkitektur, med kunder i både offentlig och privat sektor. Kontorets arbete präglas av starka koncept och goda dialoger mellan kommun och beställare. Genom analytiska perspektiv och tekniska parametrar sätts de arkitektoniska linjerna upp för respektive projekt. Vi projekterar från tidiga skeden till färdigställanden och har erfarenhet av projekt inom bostäder, skolor, publika konstverk, primärvård, särskilda boenden, samhällsbyggnader, industrier, politisk rådgivning, områdesplaner och detaljplaner. Kontoret har ett tydligt hållbarhetsperspektiv och lägger stor vikt på jämställdhet och jämlikhet i vårt arbete, både inom företaget och i våra projekt.

Kontorets projekt och kompetens sträcker sig brett, gemensamt för alla våra projekt är att de bedrivs i BIM processer. Med en gemensam tvärdisciplinär byggnadsinformationsmodell kan projektet virtuellt byggas upp i förväg, noggrant analyseras och fördelaktigt simuleras. Modellen blir en stor tillgång för projektets tidsplanering och kostnadskalkyler. Den kan bidra till nya möjligheter i byggprojektets logistiska förberedelser, såväl som inför, under och efter bygget.

Hållbarhet för oss 

På Detail Group har vi ett helhetsperspektiv när det kommer till hållbarhet, och vi arbetar med det utifrån flera olika parametrar. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är alla pusselbitar som behövs för att utveckla framtidens arkitektur. För oss är det viktigt att inte bara värna om hållbarhet i vårt eget arbete, utan även att hjälpa våra beställare att hitta lösningar för att optimera den miljömässiga, ekonomiska och sociala inverkan som vårt gemensamma projekt kommer att få. Vi på Detail Group är övertygade om att en mångfald av perspektiv är avgörande för att effektiv kunna analysera problem och hitta de bästa lösningarna. Våra anställda kommer från många olika bakgrunder, och vi uppmuntrar aktivt alla att dela med sig av sina erfarenheter och sina unika perspektiv i vårt dagliga arbete.

Kvalitet

Vi medverkar till en hållbar stadsutveckling, god arkitektur och kvalitet.

Vi utför uppdrag utifrån ställda kundkrav, tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vi anger eventuella tillägg och avsteg frå ABK 09 i vår uppdragsbekräftelse.

Vi levererar uppdragen i utlovad tid och kvalitet.

Vi säkerställer att stämplade handlingar håller hög tydlighet, läsbarhet och redovisningskvalitet.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljö

Vi arbetar enligt tillämpliga miljölagar och föreskrifter samt utifrån de globala målen för hållbar utveckling, med fokus på punkt nr 11, hållbara städer och samhällen.

Vi verkar för en hållbar stadsutveckling och utgår alltid från ett livscykelperspektiv i vår design.

Vi stödjer våra beställares miljöarbete genom att hitta lösningar för att optimera projektens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan.

Vi uppmuntrar våra beställare och samarbetspartners att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi driver vårt arbete och vår arbetsplats resurssnålt, kretsloppsanpassat och med god arbetsmiljö.

I vår verksamhet är användning av tåg, kollektivtrafik och cykel i så stor utsträckning som möjligt uppmuntrad.

Vi engagerar alla medarbetare i miljöfrågor och arbetar med ständig förbättring av vårt miljöarbete.

JÄMSTÄLLDHET & JÄMLIKHET

Hos oss har alla medarbetare samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Hos oss råder nolltolerans mot sexism, rasism och annan diskriminering.

Vi värdesätter mångfald och en jämn fördelning mellan könen, både hos medarbetare och på chefsposition. 

Vi utvärderar kontinuerligt arbetsplatsen för att uppnå jämställdhet och jämlikhet.

Hos oss är alla skikt av organisationen engagerade i arbetet med jämställdhet och jämlikhet i företaget. 

Vi utbildar kontinuerligt medarbetarna inom jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. 

Vi låter jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ta plats i de projekt vi arbetar med. 

Vi uppmuntrar våra beställare och samarbetspartners att själva aktivt arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Vi ger aktivt plats åt marginaliserade grupper i projekt där medborgardialog förekommer.

Vi utvärderar och protokollför kontinuerligt kontorets jämställdhets- och jämlikhetsarbete.

Detail Groups Historia

begynnelsen – 2011

Det som började som ett experimentellt projekt kom att utvecklas till ett kollektiv beståendes av arkitekter och ingenjörer. Gemensamt för alla var att de studerade på Kungliga Tekniska Högskolan, var intresserade av byggbranschen och ville bidra till branschens utveckling. Redan i tidigt skede var gruppen aktiv vid bland annat skolans kursupplägg, utbildningens innehåll, lärarnas vinklingar osv. Men även i branschens strukturella former, landets politiska styrning, infrastrukturella filosofier, beslutsförfaranden, med mera.

Projektet utvecklades vidare till ett kontor och startades av de tidigare frontfigurerna, Haval Murad och Martin Lantto. Initialt omfattade kontoret ett par genomföranden av tävlingar samt experimentella projekt som duon utvecklade. Arbetet kretsade kring utveckling av flerdimensionella tvärdisciplinära projekteringsmetoder så som t.ex. BIM, byggnadsinformationsmodeller. Men även ett brett fält över andra områden, som tillexempel; processförfarande, kommunikationsutveckling, verktygsbegränsningar osv. Både Haval och Martin blev uppmärksammade för sina experiment och examensarbeten. De gästföreläste och undervisade på fler av landets högskolor och universitet.

2011 – 2015

Haval Murad övertar kontoret och Martin Lantto övergår till att verka som konsult i verksamheten. Kontoret konkretiseras officiellt genom omfattande reformer. Bolaget registreras och intar namnet Detail Group, medarbetare anställs och verksamheten flyttar in till sin första adress i lokaler på Österlånggatan 27 i Gamla Stan.

Utöver arkitektur omfattar kontorets arbetsfält även energi- och miljölösningar, stadsplanering samt engagemang i projekt med särskilda sociala ansvarstaganden. Till en början har kontorets uppdrag främst kommit från privata beställare och berört mindre bostadsprojekt, men allteftersom kontorets erfarenhet har ökat har även förtroendet ökat och så även uppdragens omfattning och bredd. Verksamheten växer organiskt och så även antalet medarbetare.

Gruppen tävlar i allt större omfattning och vinner flera viktiga uppdrag. Stort fokus läggs på arkitektoniska visioner samt samhällsutvecklande frågeställningar. En identitet börjar forma sig och kontorets konceptuella styrka i tidiga skeden, samt skarpa projekteringskunskaper i senare skeden, efterfrågas allt mer hos fler i branschen.

2015 – 2019

Verksamheten fortsätter att växa och kontoret intar ett nytt namn, Detail Group Sweden AB, i samband med att bolagsformen byts till aktiebolag. Medlemskap hos Sveriges Arkitekter, Arbetsgivareorganisationen Almega, Intresseorganisationen Svensk Teknik & Designföretagen samt Svensk Näringsliv införskaffas, i samband med att kollektivavtalet tecknas.

Branschkollegor efterfrågar kontorets projektering- och verktygskunskaper och verksamheten breddas med konsultuppdrag hos andra arkitektkontor. Även skolor och vårdbyggnader adderas till portfolion och intar en betydande roll i verksamhetens utveckling. Ett nära samarbete med konstnärerna Cecilia Parsberg och Erik Pauser utvecklas och kontoret börjar utveckla konstprojekt i publika miljöer, samarbetet växer djupt och löper över flertalet avgörande projekt för verksamhetens konstnärliga utveckling. Kontorets skickliga arbete med att införskaffa markanvisningar uppmärksammas av flertalet beställare och verksamheten adderar politisk rådgivning som en egen disciplin till tjänsteutbudet. Kontoret expanderar till nya större lokaler och flyttar till Hallandsgatan 24 på Södermalm.

Bolaget öppnas upp för personalen och inför ett partnerskapsprogram. Framöver ska kontoret ägas av personalen gemensamt och först ut att ansluta sig till partnerskapet är David Escobar som i samband med händelsen utnämns till studiochef.

2019 – 2022

Detail Group fortsätter visa på stort branschledarskap och genomför arbetstidsförkortning med bibehållen lön som Sveriges första arkitektkontor. Kontoret skriver protokoll för feministisk arkitektur och dikterar en jämställdhet- och jämlikhetspolicy. Verksamheten miljö- och kvalitetledningscertifieras i ISO 9001 och 14001, därutöver adderas miljöpolicy och medarbetarpolicy till kontorets arbete.

Ledningen beslutar om att bredda verksamheten ytterligare, och siktar in sig på att delta i offentliga upphandlingar. Det resulterar i stor framgång direkt på första året och ramavtal knyts med flertalet kommuner, regioner och bolag. Några att nämna är Luleå, Umeå, Region Gävleborg, Roslagsbostäder och Campus Roslagen i Norrtälje. Kontorets pro-bono program knyter samarbete med stiftelsen Eivor Björkman AID och tar sig an en tuff utmaning i att finansiera och bygga en grundskola i Gambia. Det goda samarbetet med Stadion arkitekter sedan många år tillbaka växlas upp och ett gemensamt bolag bildas, Detail Stadion Arkitekter, för att hantera de gemensamma projekt som planeras.

Verksamheten kämpar sig igenom en pandemi som varar i över 2 år och slår ut stora delar av branschen. Detta blir kontoret andra stora överlevnad igenom en ekonomisk kris, det märks tydligt att verksamheten tar intryck av dessa utmaningar.

2022 – nutid

Kontorets äventyr i norr Sverige växer sig stark och verksamheten expanderar med att etablera en filial i Luleå. Detail hjälper LKAB att flytta på Kirunas stadskärna, bygger bostadskvarter i Gällivare, stadsutvecklar i Skellefteå, projekterar samhällsbyggnader i Luleå, utvecklar villor och radhus i Boden, Umeå, Vemdalen och mycket mer.

Plan- och landskapsarkitektur adderas till kontorets tjänsteutbud och verksamheten utvecklas med ytterligare två discipliner. Allianser och samarbetsavtal med flertalet branschkollegor formas för att stärka varandras verksamheter. Verksamheten breddas och får nya dimensioner i samarbetet med Kragh och Berglund, Ton Arkitekter, Storköksbyrån, Nordnest, Mipako m.fl.

Byggbranschen genomgår sin största kris sedan 90-talet och stora delar av branschen slås helt ut. Nästintill all byggnation i landet avstannar och konkurser avlöser varandra. En perfekt storm skapas i synergi av ett Europa-krig som resulterar i skyhöga matpriser, materialpriser, energipriser, börsfall, försvagad krona etc. Inflation skjuter till i höjd och styrräntan stiger med över 400%. Detail Group står sig trotts ovanstående beskrivning starkt och kämpar sig igenom en tredje kris sedan verksamhetens start, mycket tack vare lärdomar och erfarenheter från tidigare kriser.

Vårt Kontor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer