Hovshaga Centrum

TYP AV PROJEKT: Vinst i markanvisningstävling, nybyggnation av flerbostadshus (hyresrätter och trygghetsboende)

STORLEK: 127 lägenheter, ca 11 400 kvm BTA inklusive tillhörande sevice- och personalutrymmen

PLATS: Hovshaga, Växjö

ÅR: 2019-2022

Uppdraget Hovshaga Centrum började som en vinst i en öppen arkitekttävling. Projektet avsåg skissförslag, utredningar, analyser, programhandling, systemhandling, bygglovshandling och förfråganingshandlingar samt granskande kontrollansvar som medverkande arkitekt för totalentreprenaden av Kv. Solnedgången och Kv. Skymningen i Hovshaga Centrum, Växjö. Projektet är idag färdigställt och inflyttat.

De två kvarteren består av bostadskvarter med både hyresrätter och trygghetsboende som ramar in ett torg med centrumverksamhet samt bussterminal. Kvarteren är uppbyggda av smala huskroppar med varierande volym- och taklandskap. Stor hänsyn har tagits till samspelet med byggnadens omgivning samt det mellanliggande torget. De publika bottenplanen med verksamhetslokaler adderar stadsmässiga kvaliteter till torget och hela stadsdelen.

Arkitekturen utgår från det traditionella byggandet, där trä genomgående är det dominerande materialet. Kvarteren kopplar lekfullt till tradition och historia, både tekniskt och gestaltningsmässigt, med charmiga hus som skapar kvarter med tydliga gaturum i småstadsanda. Platsens bullerutsatta läge, intill Kungsgårdsvägen, hanteras effektivt genom byggnadernas dubbelfasadsystem som bidrar till deras karakteristiska arkitektoniska uttryck. Kommunens föreskrivna parkeringstal uppfylldes dessutom redan i tävlingsskedet tack vare tillämpandet av bland annat bilpooler och samnyttjande av parkeringsytorna. Projektet ser till en helhet om ljus, ljud, vind, miljö, klimat och grönytefaktorer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer