Lindholmen Centrum

TYP AV PROJEKT: Markanvisningstävling för Lindholmens Centrum, nybyggnation av bostäder samt kommersiella lokaler

STORLEK:  37 lägenheter och 40 radhus, ca 8 000 kvm BTA samt ca 860 kvm LOA

PLATS: Lindholmen, Vallentuna kommun

ÅR: 2023

Småskalig arkitektur
Förslaget består av småskalig bebyggelse, med ett flerbostadshus i tre våningar, radhuslängor i två våningar, samt tillhörande komplementbyggnader i en våning.

Radhuslängorna ligger längs med Lindholmsvägen, Katjavägen, Aromavägen, samt i anknytning till områdets centrala parkstråk. Flerbostadhusets vinkelbyggnad är placerat i det sydöstra hörnet, med fasader mot Humlevägen och mot torget. Vårt förslag skapar goda forutsättningar för en livsmedelbutik med varumottagning mot Humlevägen och handel mot parken. I flerbostadshusets entréplan finns även plats för café-, restaurang- eller butiksverksamhet, som ger kvarteret stadskaraktär och bidrar till liv på gata och torg.

Gestaltning
Arkitekturen har en rik och subtil detaljering i trä. Genom repetition, rytm och återkommande element skapas läsbar arkitektur med kopplingar till både tradition och samtid. Med väl avvägda proportioner och en igenkännlig ordning kommer förslagets arkitektur att vara estetiskt hållbar över tid. Husen utformas med en kombination av stående och liggande träpanel i olika färger. Smal läkt och indragna entréer ger variation och rytm till fasaderna.

Arkitekturens skala och formspråk anknyter till den befintliga husbebyggelsen. Huvudentréer för flerbostadshus och radhus ligger mot allmän plats. Takvinklar varierar mellan 38 och 45 grader.

Hållbarhet
Grönska är genomgående ett viktigt inslag i den nya bebyggelsen, från den enskilda trädgården till kvartersgården i stort. Komplementbyggnader planeras med sedumtak för att hantera dagvatten och solceller placeras på alla övriga tak, både i flerbostadhus och radhus.

För att undvika att dagvattenledningsnätet överbelastas kommer allt dagvatten i kvarteret att omhändertas på de stora gårdarna som delvis består av planerad växtlighet och delvis bevarad naturmark, samt genom de kompletterande multifunktionella grönytor som utgör angöring, parkering och markering av gårdar och byggnader. Armerat gräs och strategiskt placerade el-laddstolpar skapar en hålbar parkeringslösning för hela bostadsområdet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer