P-Hus, Kv. Hingsten

TYP AV PROJEKT: Detaljplaneändring för nybyggnation av parkeringshus

STORLEK: 220 parkeringsplatser

PLATS: Täby kommun

ÅR: 2019 – 2023

Kv. Hingsten i Täby kommun avsåg projektering av skissförslag, analyser, programhandling, systemhandling, bygglovshandling samt projektering till bygghandling och relationshandling. Projektet kan delas in i följande tre delar: ombyggnation och hyresgästanpassning av en befintlig kontorsbyggnad från 1980-talet, framtagande av detaljplan för ett trygghetsboende och framtagande av detaljplan för ett nytt parkeringshus.

I den andra delen av kv. Hingsten projekterade och projektledde Detail Group, i en byggherredriven planprocess, ny exploatering inom kvarteret. Kvarteret förtätades med ett Vård- och omsorgsboende om 80 bostäder samt ett Parkeringshus för 220 bilar. Parkeringshuset föreslogs inkludera restaurang- och café i bottenplan och park på taket.

Parkeringshuset är tänkt att bli en fondbyggnad för den omkringliggande nybildade stadsdelen och i nära samverkan med stadsarkitekten har stor omsorg lagts under gestaltningsprocessen av bygganden och dess fasader.

Uppdraget omfattade analyser och utredningar samt framtagande av system- och programhandlingar som sedermera har utgjort grunden för upprättandet av den nya detaljplanen för kvarteret.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer