Skolnod Bäckaslöv

TYP AV PROJEKT: Vinst i markanvisningstävling för nybyggnation av grundskola, förskola samt idrottshall

STORLEK: ca 150 förskoleplatser och 600 grundskoleplatser, 1 400 kvm BTA förskola,  5 000 kvm BTA grundskola samt 2 200 kvm BTA idrott

PLATS: Bäckaslöv, Växjö kommun

ÅR: 2022 – pågående

Detail Group vann med sitt bidrag Skolnod Bäckaslöv en öppen arkitekttävling i Växjö kommun. Projektet omfattade nyproduktion av en förskola för ca 150 barn, grundskola F-9 för ca 600 barn samt en fristående kultur- och idrottsanläggning med utomhusscen, konststråk, utegym och utomhusplaner för flertalet populära sporter. Den fullstora idrottshallen riktar sig till såväl föreningslivet som skolverksamheten. Byggnaden inrymmer även en ungdomsgård med tillhörande café som ansluter till ett för skolnoden centralt entrétorg.

Totalt omfattar Skolnod Bäckaslöv ca 7 200 kvm BTA, därutöver planeras kvarteret även för en framtida expansion om särskola för ca 120 barn och en gymnasieskola för ca 400 ungdomar.

Kvarterets komplexa program ställde höga krav på praktiska lösningar, rörelseflöden, modern teknik och tilltalande estetik. Byggnaderna planlösningar har getts stor omsorg för att uppnå ställda programkrav. Tävlingsförslaget inkluderade omfattande analyser och skisser, och Detail Group har projekterat programhandlingar, systemhandlingar samt bygglovshandlingar i nära dialog med beställarna, kommunen, byggentreprenören och hyresgäst.I september 2023 avslutades bygglovsskedet och Detail Group har förnyat förtroende för att fortsätta projektering i bygghandlingsskedet.

Skolnod Bäckaslöv håller mycket höga klimat- och hållbarhetsmål och är projeterad för att uppnå Excellent BREEAM-certifiering. Byggnaderna är projekterade helt i trä och är tänkt att konstrueras i ett modulsystem för att uppnå målen i materialbesparingar, koldioxidfotavtryck samt livscykelanalyser. Bland annat har fasaderna under system- och bygglovsprocessen projekterats med hög detaljering och testerdelar har byggts upp i skala 1:1.

Byggnaderna knyts samman i mönster, kulörsättning och materialitet som tar avstamp i den omgivande miljön- och landskap som håller höga naturvärden. Exempelvis har material från platsen – såsom sly, sten och stockar – återbrukats i den lekfulla gestaltningen av gårdarnas landskap. Tillsammans skapar byggnaderna och landskapsarkitekturen en aktivitetsnod som knyter ihop stad och natur sömnlöst. Därigenom aktiveras platsen under stora delar av dygnet, alla dagar i veckan och skapar på så vis trygghet för hela området året runt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer